Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne » nowabiala24.pl

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne

W ostatnim czasie kosze na śmieci, które kilka lat temu Urząd Gminy przekazał mieszkańcom, coraz częściej ulegają uszkodzeniom. Śmieciarki – mówiąc wprost – zjadają kosze na śmieci, a w najlepszym przypadku poważnie uszkadzają. Urząd Gminy wskazuje, iż po prostu minął już pięcioletni okres przydatności tych koszy do użytku, który określił producent koszy. Plastik, z którego są stworzone już nie wytrzymuje przeciążeń i szarpania podczas wypróżniania koszy przez śmieciarkę i pęka.

Co mogłoby dziwić, pracownicy firmy zajmującej się wywozem odpadów nie zostawiają w ogóle informacji odnośnie losów zjedzonego kosza na śmieci. Tak było w przypadku jednego z mieszkańców naszej miejscowości, który rano wystawił kosz ze śmieciami przed dom, a po przejeździe śmieciarki nie mógł go już zlokalizować. Kosz zaginął. Dopiero od sąsiada usłyszał, że kosz wpadł do śmieciarki, gdyż ten przyuważył sytuację jaka miała miejsce przed oknami domu.

Zatem – sprawdzajmy stan swoich koszy, dbajmy o czytelność naklejki z kodem kreskowym. Gdy już kosz ulegnie uszkodzeniu, musimy liczyć na siebie i zaopatrzyć się w nowy kosz lub używać worków dostarczanych przez gminę.

Urząd Gminy pisze na swojej stronie internetowej

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
§ 6.1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości:
1) w pojemniki umożliwiające mechaniczne zbieranie przez przedsiębiorcę odpadów pozostałych po segregacji niesegregowanych odpadów zmieszanych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z zastrzeżeniem, o którym mowa § 2 ust. 5.

W związku z powyższym Urząd Gminy Nowy Targ informuje, iż
pojemniki na odpady wydawane przez Gminę Nowy Targ w styczniu 2014 roku są  po okresie gwarancyjnym a ich średnia przydatność do użytku wynosiła 5 lat. Podczas każdego odbioru odpadów pojemniki są wielokrotnie wytrzepywane i bardzo często pokłosiem takiego stanu rzeczy są ich uszkodzenia mechaniczne szczególnie w niekorzystnych zimowych warunkach atmosferycznych.

Właściciel nieruchomości głównie ze względu na bezpieczeństwo pracowników firmy odbierającej odpady obowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, sprawne technicznie, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe oraz być przystosowane do opróżniania przez samochody specjalistyczne. Zgodne zobowiązującą  normą   PN-EN 840-1:2013-05, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.

Przy zakupie należy zwrócić uwagę, czy pojemnik spełnia właśnie tą normę – w ofercie sprzedażowej często bowiem oferowane są pojemniki, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

W przypadku braku możliwości zakupu nowego pojemnika na odpady komunalne należy przejść na system workowy (worek czarny).

Skomentuj teraz!