Nowe stawki opłat za śmieci » nowabiala24.pl

Nowe stawki opłat za śmieci

Końcem grudnia 2021 roku Rada Gminy Nowy targ podjęła między innymi uchwałę w sprawie sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, a także w sprawie ulg.

Stawki za odbiór śmieci od lutego 2022 roku

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od lutego 2022 roku, są następujące:
– 28 zł na mieszkańca na miesiąc,
– 84 zł na mieszkańca na miesiąc – stawka podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty są wyliczane na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Ponadto nie ma potrzeby ponownego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Możliwe zwolnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a także dla kompostujących bioodpady

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr XXVIII/301/2021), mieszkańcy gminy mogą być zwolnieni z opłat w przypadku:
gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744) na trzecie i kolejne dziecko wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które posiada Kartę Dużej Rodziny – zwolnienie w wysokości 10,00 zł od stawki
obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
;
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Właściciele nieruchomości, którym przysługują zwolnienia obowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Skąd te opłaty

– Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – informuje w komunikacie Jan Smarduch, Wójt Gminy Nowy Targ.

Jak opłaty kształtowały się wcześniej

Gdy zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za wywóz odpadów segregowanych płaciliśmy 6,50 zł miesięcznie od osoby (za odpady niesegregowane 11 zł za osobę).

– od lipca 2013 r. – 6,50 zł m-c od osoby (odpady segregowane), 11 zł (odpady niesegregowane) [źródło];
– od lipca 2016 r. – 6,50 zł m-c od osoby (odpady segregowane), 11 zł (odpady niesegregowane) [źródło];
– od stycznia 2017 r. – 7,50 zł m-c od osoby (odpady segregowane, 13,00 zł m-c od osoby (odpady niesegregowane) [źródło];
– od marca 2019 r. – 16 zł m-c od osoby (odpady segregowane), 28 zł m-c od osoby (odpady niesegregowane) [źródło];
– od stycznia 2020 r. – 23 zł m-c od osoby (odpady segregowane), 46 zł m-c od osoby (odpady niesegregowane) [źródło];
– od stycznia 2022 r. – 28 zł m-c od osoby (odpady segregowane), 84 zł m-c od osoby (odpady niesegregowane) [źródło];

Źródło: [1] [2] [3]

Komentowanie jest wyłączone.