Biblioteka Publiczna w Nowej Białej » nowabiala24.pl

Biblioteka Publiczna w Nowej Białej

Biblioteka Publiczna w Nowej Białej została założona w 1963 r. Jako Gromadzka Biblioteka została powołana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną  w Nowym Targu. W tym okresie na obozach letnich przebywała młodzież powiatu bocheńskiego. Podjęła ona wraz z młodzieżą ze wsi inicjatywę, by w ramach „Akcji Spisz”, kompletować książki, które wzbogaciłyby księgozbiór biblioteki szkolnej, a częściowo zostały także przekazane na rzecz powstającej biblioteki gromadzkiej. Jak wynika z dokumentów  w ramach tej akcji zgromadzono 1350 książek, z czego 320 woluminów przekazano bibliotece.

Akcja ta była kontynuowana, jednak kompletowanie księgozbioru przebiegało bardzo powoli. W pierwszym okresie istnienia biblioteki główną drogą pozyskiwania nowych książek były dary. Pierwszego zakupu książek dla gromadzkiej Biblioteki Publicznej dokonała Biblioteka Powiatowa w Nowym Targu. Potem także Wojewódzka Biblioteka w Krakowie. Książki pochodzące z darów były sprawdzane pod względem przydatności dla biblioteki przez instruktorów Powiatowej Biblioteki w Nowym Targu. Pierwszy rok działalności biblioteki zamknął się niewielką liczbą zgromadzonych woluminów (501 pozycji). W następnych latach pozyskano następujące ilości woluminów: w 1966 r. – 641 wol., w 1967 r. – 240 wol., w 1968 r. – 224 wol., w 1975 r. – 190 wol., w 1989 r. – 211 wol. W roku 1976 biblioteka liczyła 3.357 wol., w 1991 r. – 5.654 wol., w 1995 r. – 6.118 wol.

W okresie od 1964 r. do 1965 r. w ramach pracy biblioteki prowadzona była świetlica. Biblioteka prowadziła różne formy działalności z najmłodszymi użytkownikami, takie jak: czytanie bajek, dyskusja, młodzież czytała lektury, prasę, grała w szachy, warcaby. Bibliotekę odwiedzali także starsi mieszkańcy. Biblioteka była organizatorem różnych imprez kulturalnych, takich jak: „Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”. Tak szeroko rozwiniętą działalność umożliwiały przede wszystkim dobre warunki lokalowe.

W 1965 r. biblioteka została przeniesiona do mniejszego pomieszczenia, gdzie warunki pracy były bardzo trudne.

W 1982 r. w związku z oddaniem do użytku Nowej Remizy OSP, bibliotece udostępniono pomieszczenie większe, które znajdowało się w tym samym budynku na parterze. W tym nowym lokalu biblioteka pracowała do roku 1989.

W 1989 r. na skutek wypowiedzenia umowy najmu przez Wspólnotę Leśną Urbarialną w Nowej Białej biblioteka została postawiona przed faktem braku lokalu. Jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji było przeniesienie do budynku prywatnego będącego własnością pracownika biblioteki.

W okresie od momentu powstania biblioteki do roku 1979 nastąpiła 4-krotna zmiana kadry. Pierwszym pracownikiem nowo powstałej placówki była Maria Długa. Już w 1965 r. nastąpiła zmiana pracownika, bibliotekę prowadziła Maria Pietraszek, a od roku 1970 Cecylia Łojek. Pracownicy ci nie posiadali wykształcenia bibliotekarskiego, były to osoby o wykształceniu średnim ekonomicznym i ogólnokształcącym. W 1979 r. bibliotekę przejęła Maria Bednarczyk.

Użytkowany przez Gromadzka Bibliotekę Publiczną księgozbiór początkowo przedstawiał się skromnie. Była to przede wszystkim beletrystyka, literatura dla dzieci i młodzieży oraz niewielka liczba książek popularno-naukowych.

W zbiorach znalazły się również książki w języku słowackim, zakupione przez Powiatowa Bibliotekę Publiczna w Nowym Targu. Było to wynikiem konferencji, która odbyła się 1 1964 r., a w której wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce i bibliotekarze ze Spisza i Orawy. W 1965 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki zorganizowało w Nowym Targu 2-dniowe seminarium poświęcone problematyce narodowościowej. Przez wszystkie kolejne lata księgozbiór w języku słowackim był uzupełniany poprzez dary oraz niewielkie zakupy. Stanowiły go: książki dla dzieci, beletrystyka oraz kilka pozycji książek popularno-naukowych.

W początkach swojej działalności Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nowej Białej prowadziła dwa punkty biblioteczne: w Krempachach i Dursztynie. Pracownik GBP organizował okresowo dostarczanie wybranych książek do tych punktów bibliotecznych.

Na przestrzeni lat 1963 – 1997 liczba czytelników kształtowała się w granicach od 170 do 300 użytkowników. Duzy spadek czytelników zarejestrowanych nastąpił w latach 1973 – 1977 i wynosił: w roku 1973 – 174 , w 1974 r. – 202, w 1975 r. – 173, w 1976 r. – 170, w 1977 r. – 185 czytelników.

Ilość wypożyczeń w latach 1963 do 1997 kształtuje się w granicach od 2000 do 5000. Duzy spadek wypożyczeń nastąpił w następujących latach: w 1973 r. – 1730 wol., w 1977 r. – 2121 wol., w 1984 r. – 2250 wol., w 1989 r. – 2473 wol. Z kolei znaczny wzrost wypożyczeń nastąpił: w 1968 r. – 5911 wol., w 1978 r. – 4428 wol., w 1992 r. – 4389 wol., w 1995 r. – 4142 wol. Znaczny wpływ na kształtowanie się liczby czytelników jak i ilości wypożyczeń miały zmiany w funkcjonowaniu biblioteki, takie jak: zmiany administracyjne oraz zmiany lokalu.

W latach 1965 do 1982 możliwości biblioteki jeśli chodzi o działalność informacyjną były bardzo ograniczone ze względu na trudne warunki lokalowe, w pomieszczeniu nie było miejsca na kącik czytelniczy.

Po 1982 roku biblioteka miała dobre warunki do prowadzenia działalności informacyjnej, ale stał przed nią nowy problem: brak środków finansowych na realizacje nowych zakupów. Księgozbiór podręczny ulegał dezaktualizacji, co niejednokrotnie było przeszkodą w zaspokojeniu potrzeb informacyjnych użytkownika.

W 1972 roku miała miejsce reforma administracyjna kraju. Dotyczyła głównie środowisk wiejskich: zlikwidowano gromady, przyjęto ponownie podział na gminy. Nowa Biała została włączona do nowo powstałej Gminy Łopuszna. Biblioteka w Nowej Białej utraciła status biblioteki gromadzkiej i stała się filią Gminnej Biblioteki w Łopusznej.

W roku 1976 na skutek połączenia dwóch gmin zbiorowych: Gminy Łopuszna i Gminy Ludźmierz, powstała Gmina Nowy Targ.

Siedzibą Gminnej Biblioteki pozostała Łopuszna, nastąpiła natomiast zmiana nazwy: Biblioteka Publiczna Gminy Nowy Targ z siedzibą w Łopusznej. Jest ona zlokalizowana w odległości 6 km od Nowej Białej i mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej. Stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki pełniła Pani Czesława Ligęza. Biblioteka Gminna pełni ogólny nadzór administracyjny, organizacyjny i merytoryczny nad wszystkimi podległymi placówkami i reprezentuje ich interesy wobec Samorządu Gminy.

Obecnie Biblioteka Publiczna w Nowej Białej podlega Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Waksmundzie.

Maria Bednarczyk

Komentowanie jest wyłączone.